Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 207 – Oktober 2002 – side 8

Socialdemokratiet: Udvikling eller afvikling?

Elise Petersen

Ingen tillidsmænd  i Socialdemokratiet ønsker partiet sat på den anden ende og fremstillet i den samlede presse som et parti i vild forvirring. Især hvis tumulten er uden reelt indhold. Tumult og debat er ikke det samme.

Jeg ønsker debat! Om partiets visioner og fremtid, men vel at bemærke på grundlag af en række principper, som ikke forplumres af diffuse slagord som fornyelse og foryngelse.

Hele den sidste måneds person-diskussion nu senest forstærket med Ritt Bjerregaards afgang som integrationsordfører er sammenlagt kun symptomer på et langt alvorligere problem: mangel på politik og visioner for løsningen af de mange problemer, der dagligt berører flertallet af borgerne i det moderne samfund.

Lad os således vende billedet 180 grader og beslutte os for, hvad der som hovedprincipper skal indramme Socialdemokratiets videre politiske udvikling. Så bliver det meget nemmere efterfølgende at tage stilling til, om vi har en tidssvarende partiorganisation og ledelse til effektfuldt at føre vores politik ud i livet.

Hovedprincipper

Mine bud på politiske hoved-principper:

· at vores politik skal lægge større vægt på, at der opnås reel lighed for alle borgere inden for de væsentligste samfundsområder, hvilket forudsætter at vi står fast på en demokratisk og solidarisk fordelingspolitik. Det harmonerer ikke med de tendenser i vores parti til, at vi accepterer udliciteringer, privatiseringer, selskabsdannelser og nyskabelser som opdelingen af velfærdsydelserne i basisydelser og tilkøbsydelser. Det vil øge uligheden og indskrænke råderummet for den demokratiske fordelingspolitik.

· at vores uddannelsespolitik ud over at give vores unge de bedst mulige kundskaber til at føre velfærdssamfundet videre også skal opdrage de nye generationer til at blive myndige, solidariske og lighedsorienterede borgere.

Det harmonerer ikke med tendenserne mod øget individualisering i vores uddannelsessystem. Det harmonerer heller ikke med taxametersystemet som styringsprincip og karakterer  som evalueringsprincip, der fremmer konkurrence, centralisering og den stærkes ret.

Ventelister

· at vores sundhedspolitik skal være bredt orienteret mod fremme af folkesundheden og inddrage alle sundhedssektorer i landet i en sammenhængende sundhedspolitik. Det harmonerer ikke med den ensidige fokusering på sygehusområdet og ventelister, der kun udgør ca. 10% af alle samfundets sundheds-politiske problemer.

· at den voksende ulighed i samfundet reduceres gennem lavere skat på lav- og mellemindkomstgrupperne og reduktion af afgiftsniveauet, som modsvares at skattestigninger på de højeste indkomster, øget beskatning af erhvervslivet og kapitalgevinster.

· at almene samfundsbestemte ydelser til børnefamilier, pensionister, pleje/omsorg, studerende, lejeboliger mv. skal være ens for alle uanset indtægt og forvaltes af det offentlige.

Boliger til alle

· at alle borgere inklusive unge studerende i Danmark skal kunne få en ordentlig bolig til en rimelig husleje, hvorfor der skal satses massivt på det almennyttige boligbyggeri og skattemæssigt sættes ind for at bremse husprisernes himmelflugt.

· at samfundet gennem demo-kratisk politiske beslutninger på alle tre niveauer fordeler og forvalter mest muligt af den fælles skabte produktions- og værditilvækst til gavn for alle borgere.

Åben dialog

· at Socialdemokratiet bliver kendt for som parti at udvikle og gennemføre sin politik i åben dialog med borgerne, og at partiets politik uanset forbigående konjunkturer og politiske tilbageskridt først og fremmest grundlægges på lighed og solidaritet – også selv om det skulle stride mod samfundselitens interesser.

· at Socialdemokratiet ikke længere skjuler det faktum overfor borgerne, at kun ganske få af visionerne om udviklingen af den moderne demokratiske og solidariske velfærdsstat overhovedet er realistiske, hvis ikke de indgår i en klar socialdemokratisk EU strategi. EU er og bliver fremtidens politiske kampplads! Det er også på det niveau, flygtninge-problemet kan finde sin reelle løsning!

I disse tider hvor liberalismen har medvind, og hvor det globale erhvervsliv afkræver borgerne flere og flere ofre for at bundlinjetallene kan holdes, vil det kræve både kamp og gode overbevisende kampagner for at finde flertal for vores politiske principper.

Derfor skal vores parti også være kamp- og kampagneparti på en og samme tid. Men hvis vi samtidig skal overbevise vælgerne om, at det igen kan betale sig at engagere sig for at opnå indflydelse på de politiske prioriteringer og samfundsudviklingen, må vores parti i alle forhold fremstå som et demokratisk eksempel til efterfølgelse.

Det spærrer partiets love og regler ikke for. Men det gør vores debat- og beslutningskultur. Den skal fornyes, så hvert enkelt medlem igen oplever at være med og gøre en forskel.

Lige som folket er demokratiets eneste ressource – er medlemmerne det i et parti!

Elise Petersen er amtsformand for Socialdemokratiet på Fyn

Billedtekst:
I Nyrups socialdemokratiske parti foregår der mere end person-konflikter. Der er behov for en politisk debat i partiet, og en klarhed om solidariske og sociale principper, argumenterer Elise Pedersen, Amtsformand i Socialdemokratiet, Fyns amt.

Flere artikler fra nr. 207

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Socialdemokratiet (DK)

Se flere artikler af forfatter:
Elise Petersen

Siden er vist 1984 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside