Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 216 – Juli 2003 – side 6

Regeringens nyliberalistiske offensiv

Det store angreb på solidariske værdier

Martin B. Johansen

Regeringen er løbet ind i et problem. Som borgerlig regering har den det erklærede mål at føre politik til gavn for big business og overklassen.

Det er derfor regeringen har satset så meget på skattelettelser til de rige, og hjælp til erhvervslivet. Og på den anden side at føre krig mod fagforeningernes indflydelse. Men det vinder man ikke valg på. Og det står i kontrast til regeringens andet erklærede mål: At blive siddende efter næste folketingsvalg og gerne det næste igen.

Derfor er regeringen ved at søsætte en ny offensiv under overskriften: “Samfundets skurke skal straffes.”

Indholdet i offensiven er, at det er nemmest at føre nyliberalistisk politik ved at dække sig under et ideologisk slør, der hedder: “Samfundets moralske værdier er truet.” Regeringen vil bilde os ind, at der er nogen eller noget, der truer os alle sammen: Rockerne, muslimerne, usynlige voldsmænd, terrorister i Sydøstasien, alle der ikke vil indordne sig – selv Christiania står for skud.

Regeringens nye offensiv føres ud i livet ved, at ministrene hver for sig i efteråret vil fremlægge en lang række lovforslag, der med pisk og gulerod skal vise folk, at de selv står til regnskab for den situation, de er havnet i. Som det hedder i en programerklæring: “De, der kan og vil, skal belønnes. De, der kan og ikke vil, skal mærke konsekvenserne. De, der ikke kan, skal hjælpes.”

Der er naturligvis ingen, der vil føre en politik, der hedder, at man ikke skal hjælpe folk, der for alvor har brug for det. Det nye i regeringens målsætning er, at folk, der opfører sig lydigt og efterlever regeringens målsætninger, skal belønnes. Og at alle dem, der ikke gør det – og det gælder alle, der ikke uden videre vil indordne sig – skal “mærke konsekvenserne”.

Som eksempler på lydige borgere, der skal belønnes, nævner regeringen: Folk, der venter med at gå på efterløn. Flittige studerende, der haster sig gennem studierne, skal have ekstra SU. Kommuner, der ikke tøver med at sende langtidssygemeldte i tvangsaktivering, skal have “en mærkbar økonomisk fordel”.

Straffen tilfalder alle dem, der af forskellige grunde falder udenfor regeringens moralske normer. For eksempel skal arbejdsløse – og især folk med indvandrerbaggrund – tvinges til at møde op i deres børns skole og gå til hånde med praktisk hjælp og i undervisningen. Ellers lukkes der for pengene. Forældre skal stilles til ansvar for deres børns kriminalitet. Indvandrere skal lære “dansk arbejdsmoral” – at møde til tiden og gøre, som der bliver sagt.

Alt dette bryder grundlæggende med de solidariske værdier, som burde kendetegne et moderne velfærdssamfund.

For det første ved, at den offentlige hjælp ikke længere skal ydes ud fra folks objektive behov, men ud fra folks villighed til at lystre samfundets påbud.

For det andet indfører man moralske værdier som grundlag for, om folk er berettiget til hjælp. Det burde ellers kendetegne et samfund, der vil kalde sig moderne og demokratisk, at man åbner maksimalt for folks mangfoldighed og udtryksmuligheder uden at spørge til de personlige værdier eller motiver. Nu vil regeringen gennemføre en tvangsensretning ved, at alle skal underkaste sig et offentligt moralsk regelsæt, der også kan omfatte såkaldt “kristne værdier”.

For det tredje skal man ikke mere kunne spørge til, hvad samfundets ansvar er for den situation, som folk havner i. Ansvaret skal i stedet lægges over på det enkelte individ og på familien. Så i stedet for at snakke om solidaritet, kommer det til at hedde: “Det er din egen skyld.”

Straf dem!

Straf er godt, og mere fængsel er bedre. Det vigtigste er, at den småborgerlige retsfølelse ikke krænkes, og at forbryderne straffes hårdere. Også selv om mere fængsel øger kriminaliteten.

Det skal være muligt at sætte børn under 15 år i fængsel. Første gang, man foretager et biltyveri, skal det koste 14 dages ubetinget fængsel. Politiske uroligheder skal koste lange fængselsstraffe. Retssagen mod maleraktivisterne Lars og Rune er begyndelsen.

Det skal nu være muligt at bruge civile agenter og anonyme vidner. Det skal angiveligt bruges mod rockerne, men det kan ramme os alle. Staten har en lang tradition for at bruge alle midler mod oppositionelle partier og bevægelser og fagforeningernes militante græsrødder.

Ud med dem! – Fremmedhad og islamhetz

Flygtninge er ikke velkomne og fattige indvandrere slet ikke. Hvis de allerede er her, så skal deres liv gøres mest muligt ubehageligt. Og hvis de er muslimer, så skal de holde det for sig selv.

Stramningerne overfor flygtningene i Danmark er utallige. De placeres i lejre frataget deres sociale rettigheder, og mange må leve af madpakker. De lever i konstant usikkerhed om udvisning. Bertel Haarder er en varm tilhænger af tvangsudvisninger til krigsområder. Der er ikke grænser for opfindsomheden, når der skal moraliseres overfor flygtninge og indvandrere. De må ikke gifte sig med deres kærlighed fra andre lande; de skal straffes på bistanden, hvis deres børn ikke kan passe skolen.

Muslimer i Danmark har det dobbelt slemt. Deres religion, islam, er blevet det nye ideologiske fjendebillede og forklaring på alt ondt. Man er pr. definition en potentiel terrorist, hvis man møder frem i moskeen. Og moskeer må de hverken bygge eller købe gamle kirker til.

Danmark er Europas mest intolerante og racistiske land.

Ryd Christiania!

Midt i København ligger frirummet Christiania. Det har alle dage været en torn i øjet på det borgerlige Danmark, fordi det i sin livsstil repræsenterer et alternativ til markedets stress og jagt på statussymboler. Men også fordi det er et angreb på den hellige ejendomsret og det offentliges ret til at bestemme. Og så sælges der hash, som hver tredje dansker bruger.

Derfor skal Christiania ryddes. Og så skal det bruges til attraktive lejligheder for de rige på samme måde som Christianshavn, Holmen og havne-kvarteret.

Lær noget! Industriens uddannelsesreform

Fra vugge til grav skal vores indlæring tjene et højere produktivt formål. De såkaldte reformer af alle uddannelsesniveauer tager alle sigte på at styrke indlæringen af kvalifikationer, som defineres af industrien.

Universiteterne får ledelser med erhvervstyngde. Gymnasierne får mere naturfag og individualisering. Folkeskolen får strammere krav til den målbare færdigheder og børnehaven skal gøres til en forskole.

Samtidig strammes mødepligten, udvider antallet af elever, skærer ned på budgetterne og sorterer hårdt. Frafaldet vil stige, og det er socialt meget skævt. Disciplineringen vil skærpe troskaben mod lærer- og læseplan og svække nysgerrigheden og kritikken.

Et elitært og endnu mere socialt skævt sorteringssystem er sat på skinner.

Privatisér alt!

Et hovedelement i den nyliberalistiske politik er markedsgørelsen af alle elementer i tilværelsen – fra tanker til togvogne. Uanset den menneskelige eller økonomiske pris, flertallet betaler.

Privatiseringen af togdriften i Vestjylland med Arriva siger meget. De nedslidte buschauffører i København endnu mere og Metrobyggeriets fordobling af anlægsudgifterne alt. Der skal tjenes profit.

Det danske postvæsen skal privatiseres og selve sikkerheden på de danske jernbaner skal i private hænder. Tag blot til England, hvis du tør.

Privatiseringen af de almene boliger, hvor hver sjette dansker, bor skal gennemtvinges. Selv om det er ulovligt, selv om lejerne ikke ønsker det, og selv om den sociale slagside bliver voldsom.

Vi hersker over Grønland og Irak!

Danske soldater tog del i krigen mod Irak og er i dag en offensiv del af besættelsesmagten. De dræber mennesker! De opfører sig som koloniherrer, og en dansker er udnævnt af amerikanerne til guvernør over Basra-området, Iraks næststørste by. Og det er ikke for at hjælpe irakerne, men for at sikre kontrakter til det danske erhvervsliv med A.P. Møller i spidsen.

Danmark har behersket Grønland og dets indbyggere i århundreder. Skiftende danske statsministre har tilladt amerikanerne at bruge Grønland som base for atomvåben og bombefly. Og i særlig grad gælder det Thule-radaren. Den blev brugt under krigen mod Irak og skal være et af tre nøglepunkter i USA’s missilskjold.

Grønlænderne er imod, men regeringen har som herremanden vredet armen rundt på de grønlandske politikere og tvunget dem til at acceptere USA’s missilskjold.

Pengene til de rige!

Regeringens skattestop og deres skattereform flytter penge fra flertallet til de riges lommer. Skattestoppet betyder nedskæringer på velfærden i kommuner og amter, og det rammer socialt skævt.

Skattereformen lovede skattelettelser til alle, men i realiteternes verden, bliver det de rigeste, som får de største lettelser. Og det underbygges yderligere af de sidste mange års skattelettelser til erhvervslivet, loft over grundskylden og mindre beskatning af handel med værdipapirer.

Flere artikler fra nr. 216

Flere numre fra 2003

Se flere artikler om emnet:
Nyliberalisme

Se flere artikler af forfatter:
Martin B. Johansen

Siden er vist 2490 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside