Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 14 – November 1985 – side 2

Stilladsarbejderne har gjort det før

Sejr i ‘78

Hans Jørgen Vad

Den stærke tradition for soli­daritet og kamp blandt stil­ladsarbejderne skal især ses på baggrund af to forhold:

* At der blandt køben­havnske stilladsarbejdere gennem mange år har været opbygget en meget stærk »Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920«, som har haft nemt ved at styrke de iso­lerede og opsplittede stilladsejeres position over arbejdsgiverne.

* Og at der fra arbejdsgi­verside fra midten af halv­fjerdserne har været sat me­get målbevidst ind på at få or­ganiseret området gennem en af sværvægterne i Arbejdsgi­verforeningen, nemlig En­treprenørforeningen.

Trods dette er det ikke lyk­kedes at knække den stærke klub. Tværtom er der blevet opbygget en stadig stærkere landsklub, som nu står i et vigtigt livtag med Entrepre­nørforeningen.

Strejkerne i 1978 og 1984 skiller sig ud i dette forløb: Stilladsstrejken i 78, som endte med sejr efter 4 måne­der, og den forholdsvis korte strejke for landsoverens­komst i 84, som endte uden resultat. En sammenligning af de to strejker kan give en forståelse for, hvad der skal til for at vinde i dag.

Stilladsstrejken i 78 starte­de, fordi fire fagligt aktive på Activ Stilladsservice blev fy­ret. Resten af brancheklub­bens medlemmer nægtede at udføre konfliktramt arbejde og de blev hjemsendt. Det ud­viklede sig til en styrkeprøve mellem den militante klub og arbejdsgiverforeningen.

Strejken i ‘78

Konflikten i 1978 var ken­detegnet ved:

- På intet tidspunkt greb politiet ind mod de strejkendes aktioner og de effektive blokader mod skruebrækkeri.

- Støttearbejdet var enormt velorganiseret, med stillads-aviser, teater, inddragelse af konerne osv. Støtten og sym­patien landet over var ikke set større siden porcelæns­strejken i 76.

- Det fagretslige system blev mere eller mindre udhu­let. Først ved at de 86 mand efter 3 måneders strejke blev genansat, med lovning om kun at skulle udføre firma-arbejde. Dernæst ved, at de fire fyrede skulle genansæt­tes, hvis de vandt den faglige voldgift. Det gjorde de, som de selv skrev i den sidste Stil­lads-information: »Kun fordi vores brancheklub har stillet hele sin faglige styrke bag kravet om genansættelse, og fordi vi har kæmpet for kra­vet, dømte voldgiften til vores fordel.«

Oveni kom så, at de næg­tede at betale boden på 750.000 kr., og indtil dato har de ikke betalt en øre, selv om arbejdsgiverne har forsøgt at trække over lønnen.

Omvendt gik det under strejken i 84. To ting gjorde, at de lod sig presse i arbejde uden resultat:

- Stilladsarbejderne formåede ikke at forene de kø­benhavnske stilladsarbej­deres kamp mod skruebræk­kere med provinsklubbernes lønkamp. Strejken blev svækket allerede i udgangs­punktet af troen på det er let­tere at vinde, når kun få er i strejke.

- Dernæst lod de sig lokke i arbejde af et løfte om forhand­linger og fjernede dermed den sidste reelle mulighed for at presse arbejdsgiverne til ind­rømmelser.

Svækkelsen i ‘84

Socialistisk Arbejder Avis skrev efter strejken:

»Stilladskonflikten anno 84 er atter et eksempel på en kamp, hvor man ender med at overlade ledelsen til fagtop­pen. Ligeså villig som fagtop­pen var til at sælge ud under Danfoss, ligeså villig er den til at sælge stilladsarbej­derne ... For at vinde må stilladsarbejderne i stedet for at isolere sig i lokale centre føre en samlet kamp, som de selv tager le­delsen af.«

Det forstod stilladsarbej­derne delvist denne gang – derfor stod de så stærkt. Men fordi det kun var del­vist, blev det ikke til en sejr.

Se også:
SAA 14: Efter stilladsstrejken: Stilladsen faldt sammen
SAA 14: Århus: Lager og Pak

Flere artikler fra nr. 14

Flere numre fra 1985

Se flere artikler af forfatter:
Hans Jørgen Vad

Siden er vist 1830 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside