Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 14 – November 1985 – side 2

Århus

Lager og Pak

Hans Erik Madsen

Umiddelbart efter påske­strejkerne blev den social­demokratiske bestyrelse i Lager- og Pakhusarbej­dernes fagforening væltet, og venstrefløjen i fagfore­ningen tog over. Stilladskonflikten blev den første afgørende prøve på, hvad dette skift ville betyde for arbejdere, der gik i kamp, og hvordan den nye besty­relse ville tackle det fag­retslige system, de i ord ta­ger klart afstand fra.

Langt hen ad vejen bestod de generalprøven. Den nye bestyrelse var en klar fordel for de strejkende. Men de svigtede på et punkt: i forhold til det fagretslige system. De blev fanget ind af systemets værste funktion – selvjustit­sen.

Man optrådte som »politibetjente« inden for egne rækker ved at opfordre de strej­kende til at genoptage arbej­det på morgenmøderne. Fagforeningsformanden gik ud i pressen og tog afstand fra strejken og sagde, at de strej­kendes krav var totalt ureali­stiske. På generalforsamlin­gen blev der vedtaget en udta­lelse, der også gik imod strej­ken på trods af, at der i for­samlingen var et klart flertal for at støtte de strejkende.

Høj pris

Bestyrelsen overspillede rollen som korrekte medspil­lere indenfor det fagretslige systems rammer. Konsekven­sen var, at det skabte forvir­ring indadtil og udadtil og bi­drog til at svække strejken.

Bestyrelsens ønske om at helgardere sig imod organisa­tionsansvar og bod kunne have ført til, at man blev tvunget til at ekskludere de strejkende. Selvom man gør det proforma og efter strejken genoptager de ekskluderede, vil det danne præcedens. I an­dre fagforeninger vil det ikke bruges proforma, men som en kærkommen måde at komme af med besværlige og røde elementer i strejkesituati­oner.

At undgå organisations­ansvar er ikke noget alment princip. Prisen kan blive for høj. Som en af de strejkende sagde: »Hvad skal vi med en fagforening, hvis den ikke støtter os, når vi er ude i kamp?«

Tendensen til stiltiende at akceptere den stadig mere skærpede praksis fra det fag­retslige system må stoppes. Hvorvidt man skal gå åbent ud og trodse det, som det skete fra Holger Foss under brygge­riarbejderstrejken, er et spørgsmål om styrkeforhold. Men »røde fagforeninger« a la Lager og Pak skal i alle fald optræde som aktive modspil­lere i en langt højere grad, end tilfældet var under stilladsstrejken.

Se også:
SAA 14: Efter stilladsstrejken: Stilladsen faldt sammen
SAA 14: Stilladsarbejderne har gjort det før: Sejr i ‘78

Flere artikler fra nr. 14

Flere numre fra 1985

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1981-1990

Se flere artikler af forfatter:
Hans Erik Madsen

Siden er vist 1793 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside