Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 258 – 16. august 2006 – side 15

Enhedslisten har ordet – Odense

En stadigt ringere kommunal økonomi

Anna Rytter

Danmark har aldrig været et rigere land, end vi er nu. Pengene fosser nærmest ind i statskassen. Omkring 100 mia. har vi liggende på kistebunden. Det private forbrug stiger, og væksten er ikke til at stoppe.

SAA artikel 25825

Men arbejdsløse, syge, pensionister, studerende og marginaliserede grupper oplever ikke den generelle vækst i deres velstand, som kan læses i statistikkerne, og som fylder mediebilledet. Her er ingen forbrugsfest! De oplever i stedet, at den offentlige service bliver ringere og ringere. Skolerne er nedslidte, legepladserne forfalder, hjemmehjælpen er for ringe, og forholdene på plejehjemmene er mange steder helt uacceptable. Kontanthjælpsmodtagerne presses i stigende omfang ud i meningsløse aktiveringstilbud, og de studerende møder stadigt større krav om effektivitet.

Det skyldes grundlæggende det forhold, at mens den samfundsøkonomiske vækst er på godt 3,5 pct., må den offentlige vækst ikke være mere end 0,5 pct. Regeringen holder kommunerne i stram snor og straffer hårdt, hvis den enkelte kommune overskrider vækstrammen. For kommunerne betyder det, at serviceniveauet slet ikke kan følge med den udvikling, der sker i det øvrige samfund.

Også i Odense er økonomien hårdt presset – på trods af at Odense er en af de kommuner, der kommer til at nyde godt af den udligningsreform, der skal give en mere retfærdig fordeling af det bloktilskud, som kommunerne modtager fra staten. 80 pct. af det øgede bloktilskud skal nemlig bruges på skattelettelser. Odense Kommune vil i 2007 modtage knapt 220 mio. kr. mere i bloktilskud end i 2006, men kun ca. 45 mio. kr. kan bruges på serviceforbedringer, resten havner i lommerne på de borgere, der har rigeligt i forvejen, selvom en undersøgelse i foråret viste, at et stort flertal af befolkningen overhovedet ikke ønsker skattelettelser. De ønsker i stedet bedre daginstitutioner og skoler til deres børn. Bedre og billigere offentlig transport. Bedre sygehuse, hjemmehjælp, plejehjem – kort sagt en udbygning og forbedring af den offentlige sektor.

Borgerne i Odense Kommune har i årevis oplevet et stadigt mere uforsvarligt serviceniveau. Vi har været igennem en række sparerunder, hvor både skoler, daginstitutioner, biblioteker, bytrafik og ældrepleje har stået for skud. Samtidig har man fra 2001 haft den uskik ikke at prisfremskrive budgetterne, så de samme beløb bare overføres fra år til år. Men hjemmehjælpen koster jo ikke det samme i 2006 som i 2001. Det er blevet betydeligt dyrere at drive skoler og institutioner. Alene den almindelige pris- og lønudvikling gør, at der i ikke-pristalsregulerede budgetter ligger en indbygget besparelse, der akkumuleres år for år, og det kommunale budget udhules.

I budgettet for 2007 bruges 25 af de 45 ekstra mio. kr., vi har til rådighed fra det øgede bloktilskud, på at rette op på ganske få af de misforhold, som de generelle besparelser samt den manglende prisregulering har medført. Man tilgodeser bl.a. den vidtgående specialundervisning samt botilbud til unge udviklingshæmmede, men det generelle serviceniveau bliver der ikke rettet op på, og den manglende prisfremskrivning fortsætter.

Så længe kommunerne er underlagt regeringens stop for vækst i den offentlige sektor, og så længe man prioriterer skattelettelser og erhvervsstøtte frem for forbedringer af de kommunale budgetter, vil vi opleve forringelser i den offentlige sektor: ringere serviceniveau, stigende sygefravær blandt offentligt ansatte og stigende ulighed mellem de borgere, der kan tage del i den samfundsøkonomiske vækst, og de, der ikke oplever forbrugsfesten.

Anna Rytter er byrådsmedlem for Enhedslisten i Odense

Se også:
SAA 258: Velfærdsforlig fyldt med forringelser
SAA 258: Velfærdskamp i Roskilde
SAA 258: Enhedslisten har ordet - København: Den sorte skole og nedskæringer

Flere artikler fra nr. 258

Flere numre fra 2006

Se flere artikler af forfatter:
Anna Rytter

Siden er vist 2474 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside