Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 44 – November 1988 – side 11

IS årsmøde

Borgerskabet udfordres

IS/U

Meget kortfattet inde­holder vores karak­teristik af den internationale situation følgende dele:

Kort efter sidste årsmøde indtraf Wall Street-krakket. Det gav anledning til at for­vente en uddybet international krise. Dette er im­idlertid ikke sket. Faktisk ser vi stigende vækstrater i den vestlige økonomi. En af årsagerne hertil er staternes stigende evne til at gribe regulerende ind. Men det betyder ikke, at systemet er blevet krisefrit – blot at krisen er forlænget og endnu mere uddybet.

Glasnost

Den østeuropæiske blok er også dybt kriseramt. Det er baggrunden for perestrojka, som er et forsøg på kriseløsning via åbning for pri­vatkapitalistiske kræfter og indføring i verdensmarked­et. Glasnost er et middel for at nå dette.

Men ikke desto mindre in­deholder Glasnost en mulighed for, at arbejderne og be­folkningen kan organisere sig i Sovjet, som ikke er set siden Stalins kontrarevolu­tion. Armenien er et godt ek­sempel på de muligheder for massekampe, som glasnost medfører.

Også i det kapitalistiske verdenssystems periferi ser vi ustabiliteten. Filippiner­ne, Vestbredden, Burma og sidst Algeriet er gode eksem­pler på, hvordan det kan eksplodere i massekampe.

Massekampe

Opstande som, selvom de ikke i udgangspunktet er ba­seret på massestrejker, har en kvalitativ anderledes forbindelse til arbejderklassen end de nationale befrielsesbevægelsers guerilla-hære, som dominerede i tresserne og halvfjerdserne.

Denne udvikling har ikke nogen direkte indflydelse på den danske klassekamp, men indebærer et ideologisk sammenbrud for de kræfter i Vesten, som har troet på den “virkeliggjorte socialisme” i Østblokken eller har haft forhåbninger til “socialistis­ke” eksperimenter i tredje-verdenslandene.

Modsat udviklingen i resten af de vestlige lande har den danske økonomi ikke oplevet nogen opgang. Faktisk har der været et direkte fald i bruttona­tionalproduktet.

Balancegang

Dette forstærker på den ene side nødvendigheden af, at borgerskabets krise­indgreb er langt mere hårdhændede. På den anden side betyder det også en stig­ende arbejdsløshed, som i længden undergraver arbejderklassens selvtillid og modstandskraft.

Det er i det lys, vi skal anskue styrkeforholdet mellem klasserne i dag. Og det er i det samme lys, vi skal forstå den vaklende kurs, der har været ført fra borger­skabets side i det sidste år.

Borgerskabet lægger ty­deligvis op til at kunne gen­nemføre langt hårdere an­greb, men tør ikke tage dem i dag.

Derfor har den megen snak om brugerbetaling og det indre marked mere kar­akter af sabelraslen og ideologisk oprustning end konkrete planer, som målrettet skal køres igen­nem.

Prøveballoner på modstanden

Det giver de konflikter, som opstår, karakter af “prøveballoner” for at se mods­tandskraften i arbejderklas­sen.

Og derfor ser vi, at borger­skabet ret hurtigt trækker snuden til sig, når der er udsigt til, at kampene kan udvikle sig til generelle kon­frontationer.

Det betyder på ingen måde, at der det seneste år er sket fremskridt i udviklingen af arbejderklas­sens styrke og selvtillid. Men det betyder omvendt, at nedgangen i den faglige styrke har været så lille, at der stadig er meget snævre rammer for, hvor hurtigt borgerskabet tør skride frem.

Billedtekst:
Herskerne udfordres. Her er det sydkoreanske studenter og arbejdere, der demonstrerer mod magthaverne.

Se også:
SAA 44: IS årsmøde: Alternativet til opløsning
SAA 44: Modstand vokser

Flere artikler fra nr. 44

Flere numre fra 1988

Se flere artikler af forfatter:
IS/U

Siden er vist 1747 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside